රෝහලේ පරිපාලනය අධ්‍යක්‍ෂ සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂවරු දෙදෙනෙක් යටතේ පාලනයවේ.