• පේරාදෙණිය ශිෂණ රෝහලේ බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාර අංශයේ වෛද්‍ය නිලධාරියා/නිලධාරීන්
  • අවට රජයේ රෝහලක වෛද්‍ය නිලධාරියා (දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී)
  • අවට රෝහලක වි. වෛද්‍යවරයෙක්
  • පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබූ රෝගියෙක් සඳහා – වාට්ටු භාර වෛද්‍ය නිලධාරී