සිංහල English
 
+94812388261
வைத்தியசாலை பணிப்பாளரின் செய்தி
Dr. Arjuna Thilakarathna நாட்டிலுள்ள முன்னோடி வைத்திய சேவையை வழங்கும் பேராதெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் எப்போதும் தரமான, பண்புள்ள, சுகாதாரா சேவையை வழங்குவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளோம். சுகாதார மேம்பாட்டையும் சிகிச்சை சேவைகளையும் வழங்கும் போது ஆய்வுக்குட்படுத்திய தீர்மானத்தின் பேரில் சிகிச்சையை வழங்குவது எமது பிரதான நோக்கமாவதுடன் எப்பொழுதும் நோயாளிகளின் தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட அவர்களது கலாச்சாரத்தை பல்லினத் தன்மையை கௌரவித்து இலங்கை அரசின் இலவச சுகாதார கொள்கைகளுக்கேற்ப எமது சேவையை நிறைவேற்றுகின்றோம்.

Read more..
நோக்கி

சுகாதார சேவையில் மற்றும் மருத்துவக்கல்வியில் முதன்மையாவோம்

 

 

எங்கள் நோக்கம்

நோயாளிகளை மையமாகக் கொண்ட, பாதுகாப்பான, நிலையான மற்றும் தரமான சுகாதார சேவையை மருத்துவக் கல்வி, புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி, ஊக்கமளிக்கும், அதிகாரம் பெற்ற குழு மற்றும் பகிரப்பட்ட தலைமை மூலம் வழங்குதல்.

 

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்
சுகாதார குறிப்புகள்
அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.