සිංහල English
 
+94812388261

Myocardial infarction (MI) is usually caused by a blood clot in the coronary artery that stops blood flow to the heart. The lack of blood supply (Ischemia) and thus poor oxygen supply to the heart muscles can lead to death of its cells (infarction). So it needs immediate medical attention. Most MIs occur in peopleRead More


A stroke occurs when the blood supply to the brain is disturbed in some way. As a result brain cells are starved of oxygen. This causes some cells to die and leaves other cells damaged. See more..


Tuberculosis (TB) is an infection caused by a bacterium (germ) called Mycobacterium tuberculosis. TB usually affects the lungs, (80%) but any part of the body can be affected. One third of the global population is infected with T.B. It is the commonest infectious killer in the world .Yet it is completely curable with proper treatment.SeeRead More


we are adding contents


அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.