සිංහල English
 
+94812388261

Family planning is the planning of when to have children and the use of birth control and other techniques to implement such plans. Other techniques commonly used include sexuality education, prevention and management of sexually transmitted infections, pre-conception counselling and management, and infertility management.See more..


Family planning is having children by choice and not by chance. It helps couples to have a desired number of children by appropriately spacing and limiting pregnancies and thereby enrich family life. Having a child by choice and nurturing the child with love and care will help the child to grow well and be aRead More


அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.