සිංහල English
 
+94812388261

Asthma

Asthma is a condition that affects the smaller airways (bronchioles) of the lungs. From time to time the airways constrict (narrow) in people who have asthma. This causes the typical symptoms. The extent of the narrowing, and how long each episode lasts, can vary greatly.
Asthma can start at any age, but it most commonly starts in childhood. At least 1 in 10 children, and 1 in 20 adults, have asthma. Asthma runs in some families, but many people with asthma have no other family members affected.See more..

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.