සිංහල English
 
+94812388261

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

COPD is a major cause of disability, and it’s the fourth leading cause of death in the United States. More than 12 million people are currently diagnosed with COPD. An additional 12 million likely have the disease and don’t even know it.
COPD develops slowly. Symptoms often worsen over time and can limit your ability to do routine activities. Severe COPD may prevent you from doing even basic activities like walking, cooking, or taking care of yourself.
Most of the time, COPD is diagnosed in middle – age or older people. The disease isn’t passed from person to person – you can’t catch it from someone else.See more..

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.