සිංහල English
 
+94812388261

Beast feeding

Growth and development of breasts occur around the time of puberty in a girl. Breasts especially change during pregnancy by developing glands. These glands are connected to the nipple by small tubes. The secretion and ejection of milk is under hormonal control, which is ultimately controlled by the brain. When the baby is born a hormone called prolactin stimulates the milk forming glands to produce milk. The baby’s sucking sends messages to the brain which releases a hormone called oxytocin. This makes the muscular walls of the milk producing cells contract. Then the milk ejects down the duct and out through the nipples so that the baby gets a continuous supply of milk while sucking.See more..

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.