සිංහල English
 
+94812388261

Hypertension

Blood pressure is the pressure of blood in your arteries (blood vessels). Your blood pressure is recorded as two figures. E.g. 120/80 mmHg. The 1st number is systolic pressure. It is the pressure in the arteries when the heart contracts. The 2nd number is diastolic pressure. This is the pressure in the arteries when the heart relaxes. When the pressure is 140/90 mmHg or more and it is sustained it is called the high blood pressure.See more..

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.