සිංහල English
 
+94812388261

Diabetes Mellitus

Diabetes occurs when the level of glucose (sugar) in the blood becomes too high. A hormone called Insulin helps to take glucose from blood stream into cells to maintain a normal blood sugar level. There are 2 types of diabetes; type 1 and type II.
Diabetes association in Sri Lanka estimates as much as 1.5 million of our adult population has type II diabetes with only ½ being aware they are affected. Early detection and proper control of diabetes can prevent complications like premature heart attacks, kidney diseases, blindness and other eye diseases, strokes and foot problems. In Sri Lanka due to the increasing elderly population and prevalence of obesity due to change in life style and diet, the diabetic population is also increasing.See more..

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.