සිංහල English
 
+94812388261

Establishment of costing unit at hospital

Sri Lanka has achieved remarkable progress in health standards compared to most of her peers. Elements of this success story encompasses free health care system and free education system in the country. Sri Lanka has managed to achieve high standards of health indices with low budget allocation over the decades. Country has a major task ahead to bring these indices to the level of developed countries. It is a challenging task to up lift the health standards in resource constrained environment.
Therefore it is mandatory to understand health care expenditure and their break down in a health care institution.

Costing unit of the Teaching Hospital Peradeniya was established in May 2013 under the guidance of Ministry of Health to accomplish the above objectives.

Currently it formulate the expenditure of each cost center of the hospital and the expenditure to provide services to patients in daily basis. Cost accounting report is bullied monthly.

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.