සිංහල English
 
+94812388261

Community health program

Community Health Program of Teaching Hospital Peradeniya is launched with the intension of extending the hospital services to the surrounding community and to promote the concept of the family physician. People are privilege to have access to 24 hour OPD service (routine OPD service time 8 am to 8 pm), 24 x 7 surgical casualty care (currently casualty admissions done only on Sundays), mass screening for Non Communicable diseases and health promotion programs.

The project was launched under the guidance of Director Teaching Hospital Peradeniya, Dr. (Mrs.) C. Gunathilaka, in March 2013 to provide a better and easily accessible health care to people around the hospital. There are 3 Gramaniladari division (GN division) surrounding the hospital namely Palle Peradeniya, Uda Bowala and Gatambe.

In the first phase group of villagers from the Gatambe GN division was enrolled for the project.

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.