සිංහල English
 
+94812388261

Telephone (Extension)

Section Extecsion
பணிப்பாளர் 200
பிரதி பணிப்பாளர் (பே.போ.வை) 201
பிரதி பணிப்பாளர் (பே.பல்.வை) 564
வைத்தியசாலை செயலாளர் 202
கணக்காளர் 203
தாதிய நிர்வாகி 204

Section Extecsion
பொது 585
பிரதான எழுதுநர் 205
போக்குவரத்து 206
கட்டிடம் 207
தர முகாமைத்துவப் பிரிவு 274

Section Extecsion
பிரதான பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் 209
கொள்முதல் 208
சம்பளப் பிரிவு 214
சிறாப்பர் 211
செலவினப் பிரிவு 575

Section Extecsion
வாட்டு இலக்கம் – 01 301
வாட்டு இலக்கம் – 02 302
வாட்டு இலக்கம் – 03 303 & 326
வாட்டு இலக்கம் – 04 304
வாட்டு இலக்கம் – 05 305
வாட்டு இலக்கம் – 06 306
வாட்டு இலக்கம் – 07 307 & 357
வாட்டு இலக்கம் – 08 308 & 348
வாட்டு இலக்கம் – 09 309
வாட்டு இலக்கம் – 10 310
வாட்டு இலக்கம் – 11 311
வாட்டு இலக்கம் – 12 A (நரம்பியல்) 312
வாட்டு இலக்கம் – 12 B (மனநல மருத்துவம்) 328
வாட்டு இலக்கம் – 15 315
வாட்டு இலக்கம் – 16 316
வாட்டு இலக்கம் – 17 317
வாட்டு இலக்கம் – 18 580
வாட்டு இலக்கம் – 19 319
வாட்டு இலக்கம் – 19 (தீவிர சிகிச்சை பிரிவு) 558
தீவிர சிகிச்சை பிரிவு 331 & 340
விசேட குழந்தைகள் பிரிவு 1 332
விசேட குழந்தைகள் பிரிவு 2 333
பிரசவ அறை 334 & 341
ஆரம்ப சிகிச்சை பிரிவு 300
இரத்த வங்கி 337 & 573
அணுக்கரு மருத்துவ பிரிவு 256

Section Extecsion
வைத்திய, நரம்பியல் மற்றும் நச்சுவியல் கிளினிக் 238
வைத்திய பிணியாய் நிலைய பதிவேட்டு அறை 239
மருந்தகம் (மருத்துவ) 581
சத்திரசிகிச்சை கிளினிக் 236
சத்திரசிகிச்சை பிணியாய் நிலைய பதிவேட்டு அறை 237
குழந்தை நோய்கள் மற்றும் மருத்துவ (VP OPD) கிளினிக் 242
பெண்ணோயியல் மற்றும் மகப்பேற்று கிளினிக் 241
மனநல மருத்துவ கிளினிக் 240

Section Extecsion
கேட்போர் கூடம் – புதிய 276
கேட்போர் கூடம் – பழைய 221
உயிரியல் மருத்துவ பொறியியல் பிரிவு 260
பிறப்பு பதிவு செய்தல் 588 & 216
கொதிகலன் அறை 288
சுத்திகரிப்பு சேவை 362
கருத்தரங்கு அறை / CECB அலுவலகம் 217
நுகர்வுப் பொருள் களஞ்சியம் 210
CSSD 223
தொழின்முறை இயன் மருத்துவ பிரிவு 291
அபிவிருத்தி மற்றும் தகவல் பிரிவு 345
ஈ. சீ. ஜீ பிரிவு 257
ஈ. ஈ. ஜீ பிரிவு 258
ஈ. எம். ஜீ பிரிவு 339
பொதுக் களஞ்சியம் 212
சுகாதார கல்வி பிரிவு 230
சுகாதார தகவல்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் அறை 576
வைத்தியசாலை பொலிஸ் 283
தொற்று நோய் தடுப்பு பிரிவு 589
விசாரணைகள் 228
சமையலறை 285
தாய்ப்பாலூட்டல் முகாமைத்துவ பிரிவு 275
கற்றல் அறை 2 219
மருத்துவ பதிவேட்டு அறை 213
பிரேத அறை 222
சிற்றூழியர் கட்டுப்பாட்டாளர் அறை 215
ஒட்சிசன் 289
இயன் மருத்துவ பிரிவு 259
பொது சுகாதார பரிசோதகர் 571
PGIM நூலகம் 218
பொது சுகாதார பிரிவு 576
மக்கள் தொடர்பாடல் அலுவலர் 582
தையற்காரி 295

Section Extecsion
பராமரிப்பு (பொது) 299
தச்சர் / உருக்கி ஒட்டுநர் / சாயம் பூசுநர் 563
பராமரிப்பு (மின்சாரம்) 282
மின் தொழிநுட்பவியலாளர் 284

Section Extecsion
நோயியலாளர் 262
பிரதான MLT 263
குருதியியல் ஆய்வுகூடம் 266
திசுநோய்க்கூற்றியல் ஆய்வுகூடம் 269
பிணியாய் இரசாயனவியல் ஆய்வுகூடம் 267
பிணியாய் நோயியல் ஆய்வுகூடம் 270
நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடம் 268
தகவல்கள் / விசாரணை 264
தன்னியக்க பகுப்பாய்வு அறை 265

Section Extecsion
கதிரியக்கவியல் நிபுணர் 251
கதிரியக்கவரைஞர் 253 & 255
அறிக்கை அறை 286
ஸ்கேன் அறை 252
அறை இலக்கம் 10 264

Section Extecsion
பிரதான மருந்தாளர் 248
பிரதான மருந்துக் களஞ்சியம் 247
மருந்துக் களஞ்சியம் 246
சத்திரசிகிச்சை உபகரணங்கள் 347
சத்திரசிகிச்சை நுகர்வுப்பொருள் பிரிவு 245
நாளவழித் திரவங்கள் மற்றும் போசணைப் பிரிவு 593
உள்ளக மருந்தகம் 363
குளிர் அறை 249

Section Extecsion
நிலையப் பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரி 226
வைத்திய அதிகாரிகள் நிலையம் 227 & 346
ஊசிமருந்து அறை 243
வெளி நோயாளர் கருமபீடம் 232
வெளி நோயாளர் மருந்தகம் 231

Section Extecsion
பிரதான சத்திரசிகிச்சை கூடம் 223,335, 296 & 336
அவசர சத்திரசிகிச்சை கூடம் (EOT) 229
என்புமுறிவு சத்திரசிகிச்சை கூடம் 574
பிரசவ அறை சத்திரசிகிச்சை கூடம் 344

Section Extecsion
தொலைபேசி பரிவர்த்தனை 500
நிருவாக காரியாலயம் 502
தீவிர சிகிச்சை பிரிவு 507
மருந்தகம் 506
X கதிர் பிரிவு 503
சத்திரசிகிச்சை பிரிவு 508
பல் வாட்டு 505
MOT 504


அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.