• பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் வெளி நோயாளர் பிரிவின் வைத்தியர்கள்.
  • சூழவுள்ள வைத்தியசாலைகளின் வைத்தியர்கள்.
  • சூழவுள்ள வைத்தியசாலைகளின் விசேட வைத்தியர்கள் நிபுணர்கள்.
  • பேராதனை வைத்தியசாலையின் வாட்டு ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்றிருப்பின் வாட்டு வைத்தியர்கள்.