සිංහල English
 
+94812388261

childcare

குழந்தை சுகாதாரமானது; சிறுகுழந்தைகள், சிறுவர்கள் மற்றும் வளரிளம் பருவத்தினரின் மருத்துவப் பராமரிப்பினை முகாமைத்துவம் செய்யும் மருத்துவப் பிரிவாகும். பிரதேசத்தின் குழந்தை நோயாளிகளுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பினை பேராசிரியர் அலகு வழங்குகின்றது.

தீவிரமான நோய் நிலைமைகள் கையாளப்படும் 4 ஆம் வாட்டு மற்றும் பல துணைப்பிரிவுகளைக் கொண்ட (பிறந்தவுடன் பராமரிக்கும் பிரிவு, சிறுநீரகப்பிரிவு, தலசீமியா பிரிவு, டயாலிசிஸ் பிரிவு, மற்றும் சிறுநீரக மாற்று பிரிவு ) நாட்பட்ட நோய் நிலைமைகளை கையாளும் 5 ஆம் வாட்டு என்பன குழந்தைகள் நலப்பிரிவில் உள்ளன.

சிறுநீரக மற்றும் சிறுநீரக செயலிழப்பின் இறுதி நிலை போன்ற சிறுநீரக மருத்துவக் கோளாறுகள்( குழந்தை சிறுநீரகவியல்) தொடர்பாக எமது பிரிவு விசேட ஆர்வம் காட்டுகின்றது. இப்பிரிவு இலங்கையில் குழந்தை சிறுநீரக மாற்று சேவையை வழங்கும் ஒரே ஒரு பிரிவென அறியப்படுகின்றது.

நாம் இலங்கையின் மருத்துவ பயிலுனர்களுக்கு பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்டப்பின் படிப்பு பயிற்சிகளை வழங்குகின்றோம். மேலும் உலகின் பல பாகங்களிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் சிகிச்சை பயிற்சி பெறுவதற்காக எம்மிடம் அனுப்பப்படுகின்றனர். சிறுநீரகவியல், குழந்தை வளர்ச்சி, போஷாக்கு, சுவாச நோய்கள், குழந்தைப்பருவ மூளை அலற்சி போன்ற பல துறைகளில் மருத்துவ ஆய்வுகளில் நாம் பங்கேற்கின்றோம்.

எமது சேவைகள்:

 • தீவிர நோய்நிலை உள்ள நோயாளிகளுக்கு உயர்நிலை மருத்துவ கவனிப்பை வழங்குதல்.
 • அணைத்து அவசர குழந்தைநல மருத்துவ நிலைமைகளையும் முகாமைத்துவம் செய்தல்.
 • அணைத்து தொற்று நோய் நிலைமைகளையும் முகாமைத்துவம் செய்தல்.
 • குருதி உறையா நோயாளிகளுக்கு காரணி viii, ix மற்றும் x குருதியேற்றல்.
 • தேசிய தடுப்பூசி வழங்கல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்படி குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி வழங்குதல்.
 • இதயவாத நோயுள்ளவர்களுக்கு தொடர்ச்சியான கவனிப்பும், பென்சதின் பெனிசிலின் ஊசி மருந்து வழங்கலும்.
 • தலசீமியா நோயுள்ள குழந்தைகளுக்கு தொடர்ச்சியான குருதியேற்றலும், இரும்புச்சத்து இணைப்பு சிகிச்சை வழங்கலும்.
 • சிறுநீரக நோய்க்குறி உள்ள குழந்தைகளுக்கு விசேட மருத்துவ கவனிப்பை வழங்குதல்.
 • சிறுநீரகமாற்று சத்திர சிகிச்சை செய்தலும் தொடர்ச்சியான கவனிப்பும்.
 • சிறுநீரக கோளாறுடைய குழந்தைகளுக்கு டயலிசிஸ் வசதிகளை வழங்குதல்.
 • தீவிர மற்றும் நாட்பட்ட நோயுள்ள பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு பராமரிப்பு வழங்குதல்.

குழந்தைநல கிளினிக்:

முதலாம் மாடி(வெளி நோயாளர் பிரிவு கட்டிடம்) – கிளினிக் அறை எண் 35 ஏ
தொலைபேசி – 0812388001 (Ext) 239
மருத்துவ கிளினிக் திங்கட்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். ஆர்.எம்.முதியன்சே/வைத்தியர். பெதும் திசாநாயக்க***
செவ்வாய்க்கிழமை பி.ப 01.00 – பி.ப 04.00 வைத்தியர். துஷார குடகம்மன
வியாழக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். துஷார குடகம்மன
நோய்த்தடுப்பூட்டும் கிளினிக் செவ்வாய்க்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 பேராசிரியர். ஏ.எஸ்.பி.விஜேகோன்
சிறுநீரக நோய் கிளினிக் வியாழக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 பேராசிரியர். ஏ.எஸ்.அபேகுணசேகர
குறைப்பிரசவ குழந்தைகளுக்கான கிளினிக் வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். துஷார குடகம்மன / வைத்தியர். ஹேஷான் ஜயவீர / வைத்தியர். பெத்தும் திசாநாயக்க***
ருமாடிக் இருதய நோய் கிளினிக் சனிக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 பேராசிரியர். சி.கே.அபேசேகர
சிறுநீரக நோய் கிளினிக் திங்கட்கிழமை பி.ப 02.00 – பி.ப 04.00 வைத்தியர். ஆர்.எஸ்.தல்கஹகொட

**** விசேட வைத்தியர்கள் சுழற்சி முறையில் கிளினிக்குகளை நடத்துவர்.

 

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.