සිංහල English
 
+94812388261

neo

தொழில்சார் சிகிச்சையானது நோயாளர்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் திறமையை வளர்த்தல், மீட்டெடுத்தல் அல்லது பேணுதலில் பயன்படுத்தப்படும் சிகிச்சை முறையாகும். இது நோயாளிகளின் தொழிலில் ஈடுபடுவதற்கான திறனை மேம்படுத்தும் அல்லது அவர்களின் தொழின் முயற்சிகளுக்கான சிறந்த ஒத்துழைப்பினை வழங்குவதற்காக தொழிலினை அல்லது சூழலினை மாற்றியமைக்கும்.

வைத்தியசாலையின் தொழில்சார் சிகிச்சைப் பிரிவு மனநோயாளிகளுக்காக 1994 ஆம் ஆண்டு ஜென்னி பெவன் (அவுஸ்திரேலிய தொழில்சார் சிகிச்சையாளர்) என்பவரினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

திருமதி மாலனி ஜயந்தி அவர்கள் எமது பிரிவில் சேர்ந்து அதன் சேவைகளை மனநோயாளிகளுக்கு மாத்திரமன்றி நரம்பியல், என்புநோயியல் மற்றும் குழந்தைநோயியல் போன்ற ஏனைய விசேட பிரிவுகளுக்கும் விஸ்தரித்த இலங்கையின் முதலாவது தொழில்சார் சிகிச்சையாளராவார்.
தொழில்சார் சிகிச்சையானது நோயாளர்சார் இலக்குகளை அடைவதை நோக்காகக் கொண்ட நோயாளியை மையப்படுத்தியதோர் நடைமுறையாகும். இங்கு மதிப்பீடு (ஆரம்ப மற்றும் குறித்தகால இடைவெளிகளில்) மற்றும் சிகிச்சைத்தலையீடுகள் மூலம் பராமரிப்பு வழங்கப்படுகின்றது.

சேவைகள்:

மதிப்பீடுகள்

 • வீட்டில் வைத்து மதிப்பீடு செய்தல், தொழிற்பாட்டு மதிப்பீடுகள், நடத்தை மதிப்பீடுகள் மற்றும் சக்கர நாற்காலி மதிப்பீடுகள்
 • பிரத்தியேகமான கற்றல் குறைபாடுகளுடைய மற்றும் உடல் உள சுகாதார குறைபாடுகளுடைய குழந்தைகளுக்கான கற்றல் மதிபீடுகள்
 • தொழில் மதிப்பீடுகள் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி மதிப்பீடுகள்

தலையீடுகள்

 • மனக்கவலை மேலாண்மை மற்றும் நடத்தை சிகிச்சை
 • புலனுணர்வு நடத்தைச் சிகிச்சை
 • கோபக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மன அழுத்த மேலாண்மை
 • சமூகத் திறன்கள் மற்றும் உறுதியான திறன் பயிற்சிகள்
 • நாட்கள் வழிமுறைப்படுத்தல் மற்றும் ADL பயிற்சி
 • உணர்வு ஒருங்கிணைப்பு சிகிச்சை
 • பொழுதுபோக்கு மற்றும் ஓய்வு நேர மேலாண்மை
 • அமைதிப்படுத்தல் பயிற்சிகள்
 • தொழில் பகுப்பாய்வு
 • ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டல் (குழந்தை வளர்ப்பு, வீழ்தல் தவிர்ப்பு, சூழலை மாற்றியமைத்தல், மனஉறுதியை கூட்டுதல்)
 • சூழலை மாற்றியமைத்தல்
 • கை சிகிச்சை (அனைத்துவித பிடிகள், பொது இயக்க மற்றும் நுண்ணியக்கங்களை மேம்படுத்தல்)

நோயாளர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்:

 • நோயாளியொருவர் தொழில்சார் சிகிச்சையைப்பெறுவதற்கு வைத்தியசாலையின் வெளிநோயாளர் பிரிவு அல்லது கிளினிக்குகள் அல்லது வாட்டுகளின் பரிந்துரை ஒன்று அவசியம்.
 • உங்களின் முன்னைய வைத்திய மற்றும் பரிசோதனை அறிக்கைகளை கொண்டு வருவதனால் சேவைகளை பெற்றுக்கொள்வது இலகுவாகும்
 • உங்களுக்கான ஒரு நியமனத்தை ஒதுக்கிக்கொள்வதும் அத்தினத்தில் குறித்த நேரத்தில் சமூகமளிப்பதும் கட்டாயமானதாகும்.
 • இப்பிரிவின் வேலை நாட்கள் பொது விடுமறை நாட்கள் தவிர்ந்த ஏனைய நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் 8.00 மணி முதல் பிற்பகல் 4.00 மணி வரையிலாகும்.

© 2012 Welcare Wordpress Premium Theme by WPnukes, all rights reserved.
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.