සිංහල English
 
+94812388261

med

நோயாளிகள் முதன் முதலில் உள்வாங்கப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுவதால் இப்பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் ஆரம்ப சிகிச்சைப் பிரிவில் மருத்துவ அல்லது சத்திரசிகிச்சைக்குரிய நோய் நிலைமை அல்லது காயத்தை உடைய 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட நோயாளிகளுக்கு மருத்துவ பராமரிப்பு வழங்கப்படுகின்றது. 14 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் பெண்ணோயியல் மற்றும் மகப்பேற்றியல் தொடர்பான பிரச்சினையுடையவர்கள் இப்பிரிவில் சேர்க்கப்படாமல் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட பிரிவிலேயே அனுமதிக்கப்படுவர்.

மருத்துவ முகாமைத்துவ அணியானது விசேட வைத்திய நிபுணர் (வெளிநோயாளர் பிரிவு), அனைத்து பிரிவுகளினதும் சேவை அவசிய அழைப்பிலுள்ள (on call) விசேட வைத்திய நிபுணர்கள், அப்பிரிவுகளின் சேவை அவசிய அழைப்பிலுள்ள ரெஜிஸ்டார்கள் மற்றும் ஆரம்ப சிகிச்சைப்பிரிவின் பணியாட்கள் (வைத்திய அதிகாரிகள், தாதியர், மற்றும் சிற்றூழியர்கள்) என்போரை கொண்டுள்ளது.

ஆரம்ப சிகிச்சைப்பிரிவானது எந்தவொரு அவசர நிலைமையையும் கையாளக்கூடியவாறு அனைத்து பிரதான அவசரநிலை கண்காணிப்பு உபகரணங்களையும் கொண்டு 24 மணிநேரமும் ஆயத்தமான நிலையிலேயே இருக்கின்றது. பொதுவாக அனைத்து அவசர நிலைமைகளிலும் தேவையான சேவையை வழங்கக்கூடிய வகையில் எமது அணி நிபுணத்துவத்தை பெற்றுள்ளது.
இதயமின்னலைவரபு(ECG), கழியொலி ஸ்கேன்(ultrasound scan), X கதிர், மற்றும் ஆய்வுகூட பரிசோதனைகள் உட்பட நோய்களைக் கண்டறிதல் தொடர்பான ஏராளமான வசதிகளுடன் இப்பிரிவு நோயாளர் பராமரிப்பு மற்றும் சிகிச்சைகளை வழங்கி வருகிறது.

இப்பிரிவு வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளரினதும் ஆரம்ப சிகிச்சைப் பிரிவின் கண்காணிப்புக் குழுவினதும் வழிகாட்டலின் கீழ் வெளிநோயாளர் பிரிவின் விடயப்பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரியினால் நிருவகிக்கப்படுகின்றது.

ஆரம்பப் பராமரிப்புப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும் அனைத்து நோயாளிகளும் இப்பிரிவின் வைத்தியர்களினால் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றனர். நோயின் தீவிரத்தன்மையை பொறுத்து நோயாளிகளை நாம் வகைப்படுத்துகின்றோம். இங்கு அவசர நிலைமைகளுக்கு
முன்னுரிமையளிக்கப்படும். பெரும்பாலான நோயாளிகள் ஆரம்ப சிகிச்சை மற்றும் கண்காணிப்பின் பின்னர் வெளியேற்றப்படுவார்கள். நீண்டகால சிகிச்சை தேவைப்படும் நோயாளிகள் அதற்குரிய விசேட பிரிவுகளுக்கு மாற்றப்படுவார்கள்.

நோயாளிக்கு மிக அவசரமாக விசேட சிகிச்சை தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் அதற்குரிய பிரிவில் அவசர அழைப்பு கடமையில் உள்ளவர்கள் அந்நோயாளிக்கு சிகிச்சையளிப்பார்கள். பொது மருத்துவ சுகவீனமுடைய நோயாளிகள் பொது மருத்துவ வாட்டுகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்வார்கள். சத்திரசிகிச்சை தொடர்பான மேலதிக வைத்திய பராமரிப்பு தேவையான நோயாளிகள் ஞயிற்றுக்கிழமை தவிர்ந்த நாட்களில் கண்டி பெரிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

எமது சேவைகள்: :

 • தீவிர நோய் நிலைமைகள் மற்றும் காயங்களுக்கு ஆரம்ப சிகிச்சையளித்தல் மற்றும் உறுதிநிலைக்கு கொண்டு வருதலுக்கு உடனடி கவனமெடுக்கப்படும்.
 • அனைத்து பொதுமருத்துவ மற்றும் சித்திரசிகிச்சை அவசர நிலைமைகளிலும் உரிய பிரிவுகளில் அனுமதிக்க முன்னர் சுவாசமூட்டல்.
 • வெட்டுக்காயங்களுக்கு தையலிடல், மார்புவடிகுழாய் உட்செலுத்தல், சிறுநீர் வடிகுழாய் உட்செலுத்தல் போன்ற சிறிய சத்திர சிகிச்சைகளை செய்தல்.
 • விலங்குக் கடிகளின் போது விசர்நாய்க்கடி நோயெதிர்ப்பு நீர்ப்பாயம் வழங்குதல்.
 • சிறு சுகவீனங்களுக்கு சிகிச்சையளித்தலும், கண்காணித்தலும்.
 • காய்ச்சல் நோய்களுக்கான சிகிச்சை வழங்குதலும் கவனிப்பும்
 • கட்டுப்பாடற்ற நீரிழிவு, கட்டுப்பாடற்ற உயர்குருதியழுத்தம், தீவிர ஆஸ்துமா போன்ற தீவிரமான மருத்துவ நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளித்தல்.

நோயாளர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்:

 • அனுமதிக்கப்படும் அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் தரமானதும், முழுமையானதுமான எவ்வித தேவையற்ற தாமதங்களுமின்றிய உடனடியான சேவையை வழங்குவதே எமது நோக்கமாகும்.
 • மருத்துவ மற்றும் சத்திரசிகிச்சை அவசர நிலைமைகளுக்கு முன்னுரிமையளிக்கப்படும்
 • ஆரம்ப சிகிச்சைப்பிரிவின் அவசர சிகிச்சைப்பிரிவில் வருடத்தின் 365 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் பெரும்பாலான அவசர நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் படுகின்றது. மாரடைப்பு, பக்கவாதம், மயக்கம், அதிர்ச்சி, சுவாசப் பிரச்சினைகள், மற்றும் வயிற்றுவலி என்பன பொதுவான அவசர நிலைமைகளாகும்.
 • எப்படியாயினும் நாம் கண் தொடர்பான எந்தவிதமான அவசர நிலைமைகளையும் கையாள்வதில்லை.
 • பாம்புக்கடி மற்றும் நஞ்சு உட்கொண்ட நோயாளிகள் இப்பிரிவிற்கு அனுமதிக்கப்படாமல் நேரடியாக நச்சுவியல் பிரிவிற்கே அனுமதிக்கப்படுவர்.
 • நாம் உணவு மற்றும் பானங்கள் வழங்காததால் ஆரம்ப சிகிச்சைப்பிரிவில் ஆகக்கூடுதலாக 24 மணிநேரம் வரை மாத்திரமே நோயாளியை வைத்திருக்கப்படும்.

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.