සිංහල English
 
+94812388261

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையைப் பற்றி

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையானது நாட்டின் பிரதானமான மூன்றாம் நிலை வைத்திய பராமரிப்பு நிலையங்களுள் ஒன்றாகும். இது கண்டி – கொழும்பு பிரதான வீதியில் பேராதனை ரோயல் தவரவியல் பூங்காவிற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. பேராதனை பல் வைத்தியசாலை மற்றும் சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க சிறுவர் வைத்தியசாலை என்பன இவ்வைத்தியசாலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளன.

மத்திய மாகாணமானது 5674 சதுர கிலோமீற்றர் பரப்பளவைக் கொண்ட மலைப்பாங்கான ஒரு பகுதியாகும். கண்டி, நுவரெலியா, மாத்தளை ஆகிய மாவட்டங்களை கொண்ட இம்மாகாணத்தின் சனத்தொகை 2,421,148 ஆகும். இம்மாகாணம் பல்லின மக்களையும் கொண்டுள்ளதுடன் இங்கு பிரதானமாக சிங்களவர், தமிழர், மற்றும் முஸ்லிம்கள் வாழ்கின்றனர்.

பேராதனை வைத்தியசாலையானது 1980 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஜப்பானிய அரசினால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் இவ்வைத்தியசாலை இலங்கையின் சுகாதார அமைச்சினால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இலங்கை அரசின் கொள்கைக்கேற்ப இவ்வைத்தியசாலையின் அணைத்து சேவைகளும் இலவசமாகவே வழங்கப்படுகின்றன. பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் நிருவாகப்பரப்பின் கீழ் பேராதனை பல் வைத்தியசாலை நிருவகிக்கப்படுகிறது.

ஆரம்பம் முதற்கொண்டு இவ்வைத்தியசாலை மத்திய மாகாணத்தில் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை வைத்திய பராமரிப்பை வழங்கி வருகின்றது. நாம் வடமத்திய, வடமேல், மற்றும் சப்பிரகமுவ மாகாணங்களிலிருந்து வரும் நோயாளிகளுக்கும் எமது விசேட சேவையை விரிவுபடுத்தியுள்ளோம்.

எமது வைத்தியசாலையில் தொடர்ச்சியாக புதிய வைத்தியர்கள் பயிற்றப்படுகின்றனர். இலங்கையின் மருத்துவ ஆய்வுகூட தொழிநுட்பவியலாளர் (MLT) பாடசாலைகள் 3 இல் ஒன்று இவ்வைத்தியசாலையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் MLT மாணவர்களுக்கான பிரயோகப் பயிற்சியும் இவ்வைத்தியசாலையில் வழங்கப்படுகின்றது.

மிக நீண்ட காலமாக நாம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின், மருத்துவ முதுகலை கற்கை நிலையத்தின் நன்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி நிலையமாக இருந்து வருகின்றோம். அறுவைச் சிகிச்சை, மருத்துவம், குழந்தைநலம், மனநலம், பெண்நலம் மற்றும் மகப்பேற்றியல், எலும்புமூட்டு மருத்துவம், குருதியியல், நுண்ணுயிரியல், நோயியல், உணர்வகற்றியல், நுண்கதிரியல், விளையாட்டு மருத்துவம் மற்றும் சிக்கல்நிலை பராமரிப்பு மருத்துவம் போன்ற துறைகளில் பட்டப்பின் படிப்பு பயிற்சிக்காக வரும் பயிலுநர்களுக்கு முதுகலைப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

பேராசிரியர் அலகு

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீட மானவர்களுக்கான ஒரு கற்கை நிலையத்தை நிறுவும் நோக்கிலேயே ஜப்பானிய அரசினால் பேராதனை போதனா வைத்தியசாலை நன்கொடையளிக்கப்பட்டது.

வைத்தியசாலையின் பேராசிரியர் அலகானது அறுவை சிகிச்சை, குழந்தைநலம், மனநலம், உணர்வகற்றியல், நோயியல், குருதியியல், நுண்ணுயிரியல், நுண்கதிரியல், அணுக்கரு மருத்துவம், பெண்ணோயியலும் மகப்பேற்றியலும், விசேட சிறுவர் அலகு, நச்சுவியல் மற்றும் நரம்பியல் போன்ற துறைகளின் விசேட வைத்திய நிபுணர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது, தற்போது வைத்தியசாலை பிரதானமாக பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் இருதியாண்டு மாணவர்களுக்கான பயிற்சியை வழங்கிக்கொண்டிருக்கிறது.

பேராசிரியர் அலகு; தமது துறையில் மிகத்திறமை வாய்ந்த 43 விசேட வைத்திய நிபுணர்களை கொண்டுள்ளது. வைத்தியசாலையையும், இவ்வலகையும் தற்போதைய நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு இவ்வலகில் சேவை புரிந்த சிறந்த பேராசிரியர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள். தற்போது இவ்வலகில் 12 பேராசிரியர்களும், 23 சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களும், 8 விரிவுரையாளர்களும் சேவை புரிகின்றனர்.

பேராசிரியர் அலகு பல துறைகளிலும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. இவ்வலகின் கல்விசார் உத்தியோகத்தர்கள், முதுகலை கற்கை மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரி மணவர்கள் மூலம் வைத்தியத்துறைக்கு முக்கியத்துவமிக்க பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.