සිංහල English
 
+94812388261

சேவைத்திறன்

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலை 900 கட்டில்களைக் கொண்ட ஒரு மூன்றாம் நிலை வைத்திய பராமரிப்பு நிலையமாகும்.வருடாந்தம் இங்கு சுமார் 70,000 முதல் 80,000 உள்ளக நோயாளர்களும், சுமார் 350,000 நோயாளிகள் வெளி நோயாளர் பிரிவிலும் சிகிச்சையளிக்கப் படுகின்றனர்.

எமது வைத்தியசாலையில் அணைத்து பிரதான வைத்திய சேவைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. அறுவைச் சிகிச்சை, மருத்துவம், குழந்தைநலம், மனநலம், பெண்நலம் மற்றும் மகப்பேற்றியல், எலும்புமூட்டு மருத்துவம், குருதியியல், நுண்ணுயிரியல், நோயியல், உணர்வகற்றியல், நுண்கதிரியல், அணுக்கரு மருத்துவம், விசேட சிறுவர் அலகு, நச்சுவியல் மற்றும் நரம்பியல் மருத்துவம் என்பன. மேலும் சகல வசதிகளுடன் கூடிய வைத்திய ஆட்வுகூடம், குறைப்பிரசவ குழந்தை பராமரிப்பு பிரிவு, ஆரம்ப வைத்திய பராமரிப்பு பிரிவு, இயன்மருத்துவ பிரிவு, EEG மற்றும் EMG சேவைகள், ECG பிரிவு, உள்ளக மருந்தகம், ஆய்வு மற்றும் சிகிச்சை உள்நோக்கியியல் (எண்டோஸ்கொபி) பிரிவு, இரத்த வங்கி, போன்ர அணைத்து வசதிகளும் எம்மிடம் உள்ளன. எமது வைத்தியசாலையில் 10 கட்டில் வசதிகளை கொண்ட தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு, 3 கட்டில் வசதிகளை கொண்ட பல் மருத்துவ தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு, 3 கட்டில் வசதிகளை கொண்ட நச்சுவியல் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு மற்றும் குறைமாதக் குழந்தை தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு என்பனவும் உள்ளன.

மாதாந்தம் 800 பிரதான அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படும் அதேவேளை மகப்பேற்றியல் பிரிவில் 600 பிரசவங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

மொத்த ஊழியர் எண்ணிக்கை 1747. இதில் 3 வைத்திய நிருவாக உத்தியோகத்தர்கள் (பணிப்பாளர் ஒருவர் மற்றும் பிரதிப் பணிப்பாளர்கள் இருவர்), 52 விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் (43 பேர் பேராதனை பல்கலைககழக மருத்துவ பீடத்துடன் இணைந்தவர்கள்), 183 தரப்படுத்தப்பட்ட வைத்திய அதிகாரிகள், 42 பல் சத்திரசிகிச்சை நிபுணர்கள், 594 தாதியர்கள், 43 பொது சுகாதார மருத்துவமாதுகள், 86 துணைநிலை மருத்துவ உத்தியோகத்தர்கள், சுமார் 100 காரியாலய உத்தியோகத்தர்கள், 551 சுகாதார சேவை உதவியாளர்கள் (பரிசாரகர் மற்றும் சிற்றூழியர்) மற்றும் 75 துறைசார் ஊழியர்கள் (மின் தொழிநுட்பவியலாளர், சாரதிகள், தச்சர் போன்றோர்).

© 2012 Welcare Wordpress Premium Theme by WPnukes, all rights reserved.
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.