සිංහල English
 
+94812388261

neos

புதிதாகப் பிறந்த சிசுக்களின் (நோயுற்ற மற்றும் குறைமாத குழந்தைகள்) பராமரிப்பில் மிகுந்த ஈடுபாட்டை கொண்டிருப்பது சிசுவியலின் சிறப்பியல்பாகும். இச்சிறப்பியல்பு சிசு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகள்(NICU) மற்றும் விசேட சிறுவர் பராமரிப்புப் பிரிவுகளில் (SBU) நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. கறுவுற்று 24 வாரங்கள் முதல் குறிக்கப்பட்ட தேதி வரையுள் சிக்கல்களுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அதிகூடிய பராமரிப்பு அவசியம்.

எமது சிசுவியல் பிரிவானது 06 தீவிரசிகிச்சைப் படுக்கைகள், 04 உயர் சார்புநிலை படுக்கைகள், மற்றும் 15 விசேட சிறுவர் கட்டில்கள் அடங்கலாக மொத்தம் 25 படுக்கை வசதிகளை கொண்ட மத்திய மாகாணத்தின் மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு வைத்திய நிலையமொன்றாகும். நாம் நாட்டின் மத்திய, வடமத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவா மாகாணங்களுற்பட அனைத்து பகுதிகளிலுமிருந்து வரும் தேவையுள்ள, நோயுற்ற, முழுமாத மற்றும் குறைமாத குழந்தைகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை வழங்குவதில் ஒத்துழைக்கின்றோம்.

சிகிச்சை மற்றும் கண்காணிப்புக்கான நவீன உயர்தொழிநுட்பக் கருவிகளைக் கொண்ட நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் இப்பிரிவு அமைந்துள்ளது. உட்செலுத்தி வளியூட்டல், உட்செலுத்தாமல் வளியூட்டல் மற்றும் அதிநவீன சுவாச மருத்துவப் பராமரிப்பினை வழங்குவதற்கான வசதிகள் இங்கு உள்ளன.

தாய்ப்பாலூட்டல் முகாமைத்துவப் பிரிவு நன்கு பயிற்சிபெற்ற அனுபவமிக்க தாதியர்களைக் கொண்டுள்ளது. இதில் தாய்ப்பாலூட்டுவதற்காக தாய்மாருக்கு ஊக்கமளிக்கப்படுவதுடன் தமது குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலூட்டுவதற்கு தாய்மாக்கு உதவியளிக்கப்படுகின்றது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக குடலிழைய இறப்பு(NEC) நோய்த்தாக்கத்தை பூச்சியமாக பேணிவருகின்றது.

சிசுமரண வீதம் மற்றும் உயிர்வாழும் வீதம் போன்ற சுகாதார குறிகாட்டிகளில் நாம் மிகச்சிறந்த தரத்தைப் பேணிவருகின்றோம். எமது தற்போதைய உள்வாங்கல் வீதம் வருடமொன்றிற்கு 1000 குழந்தைகளுக்கும் அதிகமாகும். 2012 ஆம் ஆண்டின் சிசுமரண வீதம் 1000 உயிர் பிறப்புகளுக்கு 4.2 ஆகும். மேலும் 2012 ஆம் ஆண்டில் உயிர்வாழ்தல் வீதம் 24 முதல் 26 வாரங்களுள் பிறந்த சிசுக்களில் 80% ஆகவும், 26 முதல் 28 வாரங்களுக்குள் பிறந்த சிசுக்களில் 90% ஆகவும், 28 முதல் 30 வாரங்களுள் பிறந்த சிசுக்களில் 100% ஆகவும் காணப்பட்டது. ஏராளமான உயர் ஆபத்தான தாய்மார் எமது உயர்சார்புநிலைப் பிரிவுக்கு மாற்றலடந்து வருகின்றனர். ஏறத்தாழ 20% குழந்தைகள் உயர் ஆபத்துடைய தாய்மாருக்கு பிறப்பதுடன் அவர்களுள் 7.5% குறைமாதக் குழந்தைகளாகும்.

எமது சேவைகள்

  • தாய்ப்பாலூட்டல் முகாமைத்துவப் பிரிவு

தாய்ப்பாலூட்டும் தாய்மாருக்கும் பிரசவத்திற்காக காத்திருக்கும் தாய்மாருக்கும் தாய்ப்பாலூட்டல் தொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் உதவிகளை தாய்ப்பாலூட்டல் முகாமைத்துவ நிலையம் வழங்குகின்றது. தாய்ப்பாலூட்டல் நுட்பங்கள் தொடர்பான பயிற்சி, அக்கறைகள் பற்றி கதைத்தல் மற்றும் தாப்பாலூட்டுவதில் உள்ள சவால்களில் உதவி என்பவற்றை இச்சேவை உள்ளடக்கியுள்ளது.

தொடர்புகளுக்கு – தாய்ப்பாலூட்டல் முகாமைத்துவ நிலையம் –
தொலைபேசி: 081238001- தொடரிலக்கம் 275

  • தாய் சேய் பிரிவு

தங்கும் வசதிகளுடன்கூடிய 8 படுக்கைகளை உள்ளடக்கியது. சிகிச்சை அல்லது கண்காணிப்பின் கீழ் வைக்கப்படவேண்டிய தாயினால் பராமரிக்கப்பட முடியுமான குழந்தைகளை இங்கு வைக்கப்படும். இப்பிரிவு வீட்டுச்சூழலை கொண்டிருப்பதால் தாய்மாருக்கு தாம் வைத்தியசாலையிலன்றி வீட்டிலிருப்பது போன்ற நிம்மதியை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.

  • கங்காரு பராமரிப்பு பிரிவு

குறைமாத மற்றும் மிகக்குறைவான பிறப்பு நிறையுள்ள குழந்தைகள் இங்கு வைக்கப்படும். வெப்பப் பாதுகாப்பு அவசியமான இக்குழந்தைகளை கங்காரு நிலையில் வைத்து பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். அணைத்து குறைமாதக் குழந்தைகளையும் சிசு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவின் பராமரிப்பின் பின்னர் தாய்மார் வீட்டில் வைத்து அக்குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்கான நம்பிக்கையைப்பெற கங்காரு அறையில் ஒப்படைக்கப்படும். இத்தாய்மாருக்கு நன்கு பயிற்றப்பட்ட தாதியர் தாய்ப்பாலூட்டலிலும் கங்காரு பராமரிப்பிலும் உதவுகின்றனர்.

  • தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு

சிசு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளின் தொடர்ந்த சிகிச்சை(NICU), குறைமாத மற்றும் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளின் அபிவிருத்தி மதிப்பீடுகள் மற்றும் தலையீடுகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான பராமரிப்பை குழந்தை கிளினிக்குகள் பெற்றுக்கொடுக்கின்றன.

 

கிளினிக் விபரங்கள்

முதலாம் மாடி (வெளி நோயாளர் பிரிவு கட்டிடம்) – கிளினிக் அறை 35 A
தொலைபேசி 0812388001 (Ext) 242
குறைமாத குழந்தை கிளினிக் வியாழக்கிழமை பி.ப 01.00 – பி.ப 04.00 வைத்தியர். திருமதி சந்தியா பண்டார
வெள்ளிக்கிழமை பி.ப 01.00 – பி.ப 04.00

 

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.