සිංහල English
 
+94812388261

orth

என்புநோயியல் எனப்படுவது வன்கூட்டுத்தசை (தசை, மூட்டுக்கள், தசைநார்கள், மற்றும் நரம்புகள்) தொடர்பான கோளாறுகள் மற்றும் தாக்கங்களை கையாளும் மருத்துவத் துறையாகும். நாம் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த வன்கூட்டுத்தசை பாதிப்பு மற்றும் காயங்களுடைய நோயாளிகளுக்கு விசேட வைத்திய பராமரிப்பினை வழங்குகின்றோம்.

தொழிநுட்பக் கலையுடன்கூடிய எமது அலகு சிரேஷ்ட என்புநோயியல் சத்திரசிகிச்சை வைத்திய நிபுணர் ஒருவரின் தலைமையின் கீழ் இயங்குகின்றது. எமது பிரிவு அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றும் வைத்தியர் குழாம், அனுபவமிக்க தாதியர் மற்றும் இதர மருத்துவ ஊழியர்களையும் கொண்டுள்ளது.

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் வெளிநோயாளர் பிரிவு மூலம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் மற்றும் எமது வைத்தியசாலையினதும் பிரதேசத்தின் ஏனைய வைத்தியசாலைகளினதும் விசேட வைத்திய நிபுணர்களால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு வரும் நோயாளிகள் மற்றும் விசேட வைத்திய பராமரிப்புக்காக திருகோணமலை பொது வைத்தியசாலை, அம்பாரை ஆதார வைத்தியசாலை மற்றும் அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலை போன்ற தூரப்பிரதேசத்து வைத்தியசாலைகளினால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு அனுப்பப்படும் நோயாளிகளையும் நாம் பார்வையிடுகின்றோம்.
குழந்தைகளின் பிறப்பிலேயே உருமாற்றமுடைய இடுப்பென்பை திருத்துதல், விளையாட்டு வீரர்களின் காயமுற்ற முழங்காலை திருத்தியமைத்தல் முதல் வயது முதிர்ந்த ஒருவரின் இடுப்பென்பு மாற்றீடு செய்தல் வரையிலான வன்கூட்டுத்தசை தொடர்பான பல்வேறுபட்ட நிலைமைகளுக்கும் சிகிச்சையளிப்பதில் நாம் அனுபவத்தினைப் பெற்றுள்ளோம்.

எமது பிரிவில் ஆண்டுதோறும் 2000 இற்கும் அதிகமான சத்திர சிகிச்சைகள் செய்யப்படுகின்றன. எமது பிரிவினால் சிறுவர்களுக்கும், வயது வந்தவர்களுக்குமென வெவ்வேறாக கிளினிக்குகள் நடாத்தப்படுகின்றன. மேலும் நாம் எமது விளையாட்டுத்துறை மருத்துவப் பிரிவு ஊடாக தேவையுள்ளவர்களுக்கு விளையாட்டுத்துறை மருத்துவ சேவையினை வழங்குகின்றோம்.

பட்டப்பின்படிப்பு மாணவர்களுக்கு (சத்திரசிகிச்சை தொடர்பான ரெஜிஸ்டார் மற்றும் பிரதம ரெஜிஸ்டார்) என்புநோய்கள் தொடர்பான பயிற்சி வழங்குவதில் பிரத்தியேகமானதொரு பயிற்சி நிலையமாக எமது பிரிவு அறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் பேராதனை பல்கலைக்கழக மருத்துவபீட மாணவர்களின் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளிலும் நாம் ஈடுபடுகின்றோம்.

சேவைகள்:

  • வன்கூட்டு தொடர்பான பாதிப்புகளின் தீவிர மேலாண்மை
  • வன்கூட்டுத்தசை காயங்கள் மற்றும் உருக்குலைவுகளுக்கு சிகிச்சையளித்தல் மற்றும் புனருத்தாரனம் செய்தல்
  • பிறவி வளைபாதம் மற்றும் பிறவி இயல்பு பிறழ்ந்த வளர்ச்சியுடைய இடுப்பெலும்பு போன்ற வன்கூட்டுத்தொகுதி பிறப்புக் குறைபாடுகளை திருத்தும் சத்திரசிகிச்சைகளை செய்தல்
  • முழங்கால், முழங்கை மற்றும் இடுப்பு மூட்டு மாற்றீட்டு சத்திர சிகிச்சைகளை செய்தல்
  • முண்ணாண் காயங்களின் மேலாண்மை
  • மூட்டக பரிசோதனைகள் மற்றும் சத்திரசிகிச்சைகள்
  • எலும்பு கட்டிகளின் மேலாண்மை
  • என்பு மற்றும் மூட்டு தொற்றுகளை மேலாண்மை செய்தல்
  • விளையாட்டுகளில் ஏற்படும் காயங்களின் மேலாண்மை மற்றும் புனருத்தாரனம்

அனுமதிக்கப்படும் நாட்கள்

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6.00 மணி முதல் திங்கட்கிழமை காலை 6.00 மணி வரை

வியாழக்கிழமை காலை 6.00 மணி முதல் வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.00 மணி வரை

கிளினிக் விபரம்

தரைத்தளம் – வாட்டு 15 மற்றும் 16
தொலைபேசி 0812388001 (Ext) 315 & 316
சிறுவர் கிளினிக் செவ்வாய்கிழமை மு.ப 08.00 – பி. ப 12.00 வைத்தியர் எச். ஜே. சுரவீர
வயதுவந்தோருக்கான கிளினிக் புதன்கிழமை மு.ப 08.00 – பி. ப 12.00

 

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.