සිංහල English
 
+94812388261

surg

Surgery is a discipline of Medicine that deals with injuries or disorders of the human body by incision or manipulation especially with instruments.

With its origin dating back to 1963, the Professorial Surgical Unit was first established in Teaching Hospital Kandy but later moved to the TH Peradeniya in 1980. Colossal contributions by veteran Surgeons such as Prof. Fonseka, Prof. H.S. Keerthisinghe, Dr. H.L. Eaton, Dr. Barrkumarakulasinghe, Prof. A.P.R. Aluwihare, Prof. P.C.A. Ratnatunga, Dr. A.G. Buthpitiya and Prof. M.D. Lamawansa has helped to bring the unit into today?s position.

Our Team has Surgeons with training and experience in the fields of General Surgery, Vascular Surgery, Transplant Surgery, Urological Surgery, Hepatobiliary Surgery and Colorectal Surgery.

Our unit is housed in wards 1 & 2. We have 3 dedicated operating theatres and an Endoscopic Unit.

The Surgical Unit trains the undergraduates at different stages of their Medical career. We also involved in training Post Graduate Trainees of the Post Graduate Institute of Medicine Sri Lanka in General Surgical fields and other Surgical specialties such as Vascular Surgery.

Our Services :

 • We provide Diagnostic and Therapeutic Endoscopy facility (upper gastro intestinal Endoscopy, Endoscopic retrograde Cholangiopancreatography, Colonoscopy, Sigmoidoscopy) to in house patients, patients refereed by other Units of the Hospital, Clinic patients and patients referred from other Hospitals.
 • Vascular Surgical treatment.
 • We accept surgical patients for secondary and tertiary care from any level of Government Hospitals. Our casualty admissions are done only on Sundays from 6 am. to Monday 6am.
 • Clinic details :

  First floor (OPD building) – Clinic room No. 35 B
  Telephone 0812388001 (Ext) 236
  General Surgical clinic Monday 08.00 am – 12.00 pm Dr. Bandula Samarasinghe
  Tuesday 08.00 am – 12.00 pm Prof. M.D. Lamawansa
  Wednesday 08.00 am – 12.00 pm Dr. Arindra dharmapala
  Thursday 08.00 am – 12.00 pm Dr. K.B. Galketiyaa
  Friday 08.00 am – 12.00 pm Dr. Rasika Kotakadeniya
  Genito Urinary Clinic Monday 08.00 am – 12.00 pm Dr. A.U.B. Pethiyagoda
  Vascular Clinic Tuesday 01.00 pm – 04.00 pm Dr. K.B. Galketiya
  Rectal Clinic Friday 01.00 pm – 04.00 pm Dr. Rasika Kotakadeniya

   

  அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
  Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
  வளர்ச்சி
  Lakpura™
  go to top
  Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

  Another Recent Event

  January 6, 2014January 6, 2014
  This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

  nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

  January 6, 2014
  Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.