සිංහල English
 
+94812388261

mat

மகப்பேற்றியல் எனப்படுவது பெண்களின் கர்ப்பகாலத்திலும், பிரசவத்தின் போதுமான வைத்திய பராமரிப்பினை உள்ளடக்கிய ஒரு மருத்துவப்பிரிவாகும். பெண்ணோயியல் பிரிவானது பெண்களின் இனவிருத்தித்தொகுதி தொடர்பான நோய் நிலைமைகளின் கற்கையாகும்.

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் மகப்பேற்றியல் மற்றும் பெண்ணோயியல் பிரிவுகள் இலங்கையில் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவ பராமரிப்பு தொடர்பான தலைசிறந்த சேவையை வழங்கி வருகின்றன. நாம் வைத்தியசாலையின் குழந்தைப் பராமரிப்புப் பிரிவுடன் இணைந்து ஒவ்வொரு கர்ப்பத்திற்கும் உயர்தரமான மகப்பேற்று மற்றும் குழந்தைநல சேவைகளை வழங்குகின்றோம்.

எமது அணி முன்னணி பெண்ணோயியல் மற்றும் மகப்பேற்றியல் விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் 06 பேரையும், அர்ப்பணிப்புள்ள வைத்தியர் குழாம் ஒன்றையும், இலங்கை முதுகலை கற்கை நிறுவனத்தின் பட்டப்பின்படிப்பு பயிலுனர்கள், கருணையுள்ளம் கொண்ட குடும்ப நல உத்தியோகத்தர்கள், தாதியர், மற்றும் இதர ஊழயர்களையும் கொண்டுள்ளது.

நாட்டின் பிரபலமான கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சி நிலையங்களில் ஒன்றாக இருந்து ஆண்டுதோறும் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்டப்பின்படிப்பு பயிலுனர்களை உள்வாங்குகின்றோம்.

பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் பெண்ணோயியல் மற்றும் மகப்பேற்றியல் சேவை இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது, பேராதனை பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்தின் பேராசிரியர் பிரிவு ( வாட்டு 03, 10, 11) மற்றும் சுகாதார அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட விசேட வைத்திய நிபுணர் ஒருவரின் தலைமையிலான பெண்ணோயியல் மற்றும் மகப்பேற்றியல் அலகு2 (வாட்டு 18, 19)

சேவைகள்

  • நாம் நாளின் எந்தவொரு நேரத்திலும் அணைத்து நிலை வைத்தியசாலைகளிலுமிருந்து நோயாளர் மாற்றல்களை ஏற்கின்றோம்.
  • கருவுறாமை மற்றும் இனவிருத்தி சத்திரசிகிச்சைக்கான எமது நிலையம் ஆரோக்கியமான குடும்பங்களைக் கட்டியெழுப்புவதில் அதன் உயர் வெற்றி வீதத்தினை அடைவதற்காக புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைப்பேறின்மை தொடர்பில் நாம் ஹிஸ்டரோசல்பிங்கோகிரபி, மற்றும் பலோப்பியன் குழாய் புணரமைப்பு சூழகதுளைப்பு, போன்ற மேலாண்மைத் தெரிவுகள் மற்றும் இனவிருத்தி நுட்பங்களில் உதவிகள் போன்ற முழு அளவிலான பரிசோதனை வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றோம்.
  • எமது குடும்பத் திட்டமிடல் மற்றும் கருத்தடை ஆலோசனை சேவை குடும்பங்களின் கணிப்பீட்டை வழங்குவதுடன் குடும்பத்திட்டமிடலில் உதவிகளையும் வழங்குகின்றது.
  • மத்திய மாகாணத்தில் மிக அபாயகரமான கர்ப்ப நிலைகளை நாம் கையாளுகின்றோம் மேலும் மிக நவீன கருக் கண்காணிப்பு வசதிகளும் எம்மிடம் உண்டு.
  • எம்மிடம் 24 மணிநேரமும் செயற்படும் சகல வசதிகளையும் கொண்டதும் நாளின் எந்தவொரு நேரத்திலும் யோனிப்பிரசவத்தில் உதவி வழங்ககூடிய நிபுணத்துவமிக்க பிரசவ அறை முறைமையொன்று காணப்படுகின்றது.
  • நாம் திறந்த சத்திர சிகிச்சை முதல் விலாநுண்ணோக்கி கருப்பைநீக்கம் போன்ற மிகக் குறைந்த திறப்பு வரையிலான மிக நவீன தொழிநுட்ப பெண்ணோயியல் சத்திர சிகிச்சைகளை மேற்கொள்கின்றோம்.

கிளினிக் விபரங்கள்:

கர்ப்பகால பராமரிப்புக்கான கிளினிக்

முதலாம் மாடி(வெளி நோயாளர் பிரிவு கட்டிடம்) – கிளினிக் அறை எண் 3
தொலைபேசி – 0812388001 (Ext) 241
கர்ப்பகால பராமரிப்புக்கான கிளினிக் திங்கட்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். எஸ்.கே.ரணராஜா
செவ்வாய்க்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர், எஸ்.ஏ.கருணாநந்த
புதன்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். சத்துர ரத்நாயக
வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். இ.சமரகோன்
சனிக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர். சாமிந்த கந்தஉட

மகளிர் நோய் மருத்துவயியல் கிளினிக்

முதலாம் மாடி(வெளி நோயாளர் பிரிவு கட்டிடம்) – கிளினிக் அறை எண் 3
தொலைபேசி – 0812388001 (Ext) 241
மகளிர் நோய் மருத்துவயியல் திங்கட்கிழமை பி.ப 02.00 – பி.ப 04.00 வைத்தியர்.எஸ்.கே.ரணராஜா
செவ்வாய்க்கிழமை பி.ப 02.00 – பி.ப 04.00 வைத்தியர்.சதுர ரத்நாயக****
புதன்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர்.எஸ்.ஏ.கருணானந்த
வியாழக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர்.திருமதி.இ.சமரகோன்
பி.ப 02.00 – பி.ப 04.00 வைத்தியர்.சதுர ரத்நாயக
வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 வைத்தியர்.சாமிந்த கந்தஉட
குடும்பத் திட்டமிடல் கிளினிக் திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 அந்நாளுக்குரிய விசேட வைத்தியரினால் நடாத்தப்படும்

****குழந்தைப்பேறின்மைக்கான கிளினிக்

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.