සිංහල English
 
+94812388261

Laboratory-Service

நாம் எமது நோயாளிகளுக்கு தரமான மருத்துவ பராமரிப்பை வழங்குவதற்கு மிக அவசியமான ஆய்வறிக்கைகளை துல்லியமாகவும் குறித்த நேரத்திலும் வழங்குகின்றோம்.

வைத்தியசாலையின் ஆய்வுகூட சேவை 1980 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று நாம் எமது வைத்தியசாலையினதும் சூழவுள்ள வைத்தியசாலைகளினதும் நோயாளிகளுக்கு ஒரு பரந்த சேவையை வழங்குகின்றோம். ஆய்வுகூடம் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடத்துடன் இணைந்து செயல்படுகின்றது. ஆய்வுகூடத்தின் அணைத்து விசேட வைத்திய நிபுணர்களும் பேராதனை மருத்துவ பீடத்தை சேர்ந்தவர்கள் (நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள்).

நாம் துல்லியமான பகுப்பாய்வு கருவிகளையும் தரமான விசேட வைத்திய நிபுணர்கள், வைத்திய அதிகாரிகள், தொழிநுட்பவியலாளர்கள் மற்றும் இதர ஊழியர்களையும் கொண்ட ஓர் அணியையும் கொண்டு செயற்படுகின்றோம்.

வைத்தியசாலையின் ஆய்வுகூடம் 05 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது.

 • குருதியியல் ஆய்வுகூடம்
 • உயிரிஇரசாயனவியல் ஆய்வுகூடம்
 • நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடம்
 • நுண்திசு நோயியல் ஆய்வுகூடம்
 • மருத்துவ நோயியல் ஆய்வுகூடம்
 • நாம் மருத்துவ பீட மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் அதேவேளை பேராதனை ஆய்வுகூட தொழிநுட்பவியலாளர் பயிற்சிப் பாடசாலை மாணவர்களின் கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சி நடவடிக்கைகளிலும் பங்கேற்கின்றோம். எமது முதுகலை பயிற்சி (நோயியல், குருதியியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல்) இலங்கை மருத்துவ முதுகலை நிறுவனத்தினால் நன்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  சேவைகள்

  • நாம் அணைத்து அன்றாட பரிசோதனைகளையும், பெரும்பாலான விசேட குருதியியல், நுண்திசுநோயியல், நுண்ணுயிரியல், மருத்துவ நோயியல், மருத்துவ உயிர்இரசாயனவியல் பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்கின்றோம்.
  • எமது இரவு நேர ஆய்வுகூடம் வைத்தியசாலையின் உள்நோயாளிக்ளுக்கு தடையின்றிய சேவையை உறுதி செய்கின்றது.
  • நாம் மத்திய மாகாணத்தின் மூன்றம் நிலை பரிந்துரை மையமாக செயல்படுகிறோம்.
  • நாம் மத்திய மாகாணத்தில் தேவையுடைய வைத்தியசாலைகளுக்கு சைட்டோஸ்கிரினின் சேவையை வழங்குகின்றோம்.

  பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

  • ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர ஏனைய நாட்களில் தினமும் மு.ப 08.00 மணி முதல் மு.ப 10.00 மணி வரை வெளிநோயாளர்களின் (வெளிநோயாளர் பிரிவு மற்றும் கிளினிக்) மாதிரிகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும். பரிசோதனை முடிவு அறிக்கைகளை எந்நேரத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
  • குருதியியல் நோய்களுள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்காக ஒரு குருதியியல் கிளினிக்கும் உறைதலுக்கு எதிரான சிகிச்சை செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் மு.ப 08.00 முதல் பி.ப 12.00 மணி வரையும் உண்டு.

  குருதியியல் கிளினிக்

  தரைத்தளம் – ஆய்வுகூட கட்டிடம்
  தொலைபேசி 0812388001 (Ext) 265
  குருதியியல் கிளினிக் செவ்வாய்க்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00 பேராசிரியர். தம்மிகா திசநாயக்க
  வியாழக்கிழமை மு.ப 08.00 – பி.ப 12.00

  அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
  Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
  வளர்ச்சி
  Lakpura™
  go to top
  Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

  Another Recent Event

  January 6, 2014January 6, 2014
  This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

  nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

  January 6, 2014
  Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.