සිංහල English
 
+94812388261

blood

வைத்தியசாலையின் இரத்த வங்கியானது குருதி மற்றும் அதன் கூறுகளை சேகரித்தல் (இரத்த தான நிகழ்ச்சிகள்), முறையான பரிசோதனை (குருதி மூலம் பரவும் நோய்களுக்கான), களஞ்சியப்படுத்தல் மற்றும் பதப்படுத்தி பாதுகாத்தல் என்பவற்றிற்கு பொறுப்பானதாக உள்ளது

இரத்த வங்கி 1981 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்டது. ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இரத்த தானம் வழங்குபவர்களை ஆட்சேர்த்தல் ( நடமாடும் சேவை மற்றும் வீடு வாரியான இரத்தம் சேகரிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் ), குருதி சேகரித்தல், சேகரிக்கப்பட்ட குருதியை பதப்படுத்தி தரப்படுத்தல் போன்றவற்றை நிர்வகித்து வருகிறது. இது பேராதனை போதனா வைத்தியசாலை, பேராதனை பல்வைத்தியசாலை, சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க விசேட சிறுவர் வைத்தியசாலை மற்றும் சூழவுள்ள ஏனைய வைத்தியசாலைகளின் குருதிக்கூறுகளின் தேவையை உறுதி செய்கின்றது.

எமது அணி விடயப்பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரி ஒருவரின் தலைமையின் கீழ் வழிநடத்தப்படும் அதேவேளை எமது பிரிவுக்கு தேவையான அணைத்து வழிகாட்டல்களும் கண்டி போதனா வைத்தியசாலையின் குருதிமாற்று மருத்துவத்துறை வைத்திய நிபுணரினால் வழங்கப்படுகிறது. எமது அணியில் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட (தேசிய குருதி மாற்றீட்டு நிலையத்தில்), அனுபவமிக்க வைத்திய அதிகாரிகள், தாதியர், வைத்திய ஆய்வுகூட தொழிநுட்பவியலாளர்கள், பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் மற்றும் சிற்றூழியர்கள் என்போர் உள்ளனர்.

எமது சேவைகள்:

 • கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படாத, தன்னார்வ இரத்த தானம் வழங்குனர்களை ஆட்சேர்த்தல்.
 • புதிய உறைநிலை பிளாஸ்மா, குருதிச்சிறுதட்டுக்கள், கிறையொபிரசிபிடேட் மற்றும் ஏனைய குருதிக்கூறுகளை தயாரித்தல்.
 • குருதி மாற்றீடு மூலம் பரவும் நோய்களான HIV தொற்று , ஹெபடைடிஸ் பீ, சீ போன்ற நோய்களை கண்டறிய சேகரிக்கப்பட்ட குருதியை பரிசோதித்தல்.
 • குறுக்கு ஒப்பீடு செய்து குருதி மற்றும் குருதிக்கூறுகளை நோயாளிகளுக்கு வழங்குதல்.
 • கர்ப்பிணித்தாய்மார்களுக்கு குருதி வகைப்படுத்தல் சேவை வழங்கல்.
 • நோயாளிகளுக்கான மருத்துவ பிளாஸ்மா மாற்றீட்டு செயன்முறை.
 • சிறுநீரகமாற்று சத்திரசிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட இருக்கும் நோயாளர்களுக்கு கண்டி போதனா வைத்தியசாலையின் இரத்த வங்கியுடன் இணைந்து HLA குறுக்கு ஒப்பீடு செய்தல்.
 • மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகூட தொழிநுட்பவியல் மாணவர்களுக்கான கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சி வழங்கல் நிகழ்ச்சிகள்.
 • கண்டி போதனா வைத்தியசாலையின் இரத்த வங்கியுடன் இணைந்து குருதி தேவைப்பாடுள்ள நோயாளிகளிக்கு ஒப்பீட்டுரீதியாக பொருந்தும் குருதியை வழங்கல்.
 • குருதி மற்றும் குருதிக்கூறுகளின் அறிவார்ந்த பயன்பாடு தொடர்பாக மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்.

பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

நாங்கள் உங்களது தன்னார்வ இரத்ததானத்தை மிகவும் மெச்சுகிறோம். உங்களுக்கும் இரத்ததானம் வழங்க ஆர்வமிருப்பின் அதற்கான பல வழிகள் காணப்படுகின்றன.

 • பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையில் இரத்ததானம் வழங்குதல்.
 • எமது அல்லது வேறு ஏதேனும் வைத்தியசாலையின் இரத்ததான முகாமில் கலந்துகொள்ளுதல். – இரத்ததான முகாம் நாட்காட்டி.
 • உங்களது பிரதேசத்தில் அல்லது நிறுவனத்தில் இரத்ததான நிகழ்ச்சித் திட்டமொன்றை ஏற்பாடு செய்தல்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு பேராதனை போதனா வைத்தியசாலையின் பொது சுகாதார பரிசோதகரை தொடர்புகொள்ளவும்.

 

அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.