සිංහල English
 
+94812388261

Anaesthetists

Dr. (Mrs) Vasanthi Pinto

Head of the Department Anaesthesia, Faculty of Medicine, Peradeniya
Senior Lecturer in Anaesthesia
Consultant Anaesthetist

Academic qualifications: MBBS, MD, FRCA(UK), FCARCSI (Ire)
Interest/s: http://www.twitter.com/Intensive care Medicine, Pain Medicine, Nutrition
E mail: anaesthesia@peradeniya-hospital.health.gov.lk
Phone: 0812388001 ext 331 (ICU)


Dr. Rochana Perera

Consultant Anaesthetist

Academic qualifications:
Interest/s: http://www.twitter.com/
E mail: rochana@peradeniya-hospital.health.gov.lk
Phone: 0812388001 ext 331 (ICU)
அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.