සිංහල English
 
+94812388261

Haematologist

Prof. Dhammika Dissanayake

Professor in Haematology
Head of the Department of Pathology, Faculty of Medicine, Peradeniya
Consultant Haematologist

Academic qualifications: MBBS, D Path, MD, PhD
Interest/s: http://www.twitter.com/Haemoglobinopathies, Nutritional Anaemia, Toxicology, Chronic renal failure of unknown aetiology, History of Medicine
E mail: haemat@peradeniya-hospital.health.gov.lk
Phone: 0812388001 ext. 266(Haemat lab), 265(Haemat clinic)


Dr. R.M.P. Manel Rathnayake

Lecturer, Department of Pathology, FOM

Academic qualifications: MBBS (University of Peradeniya)
Diploma in Pathology (Colombo)
MD Haematology (Colombo)
Interest/s: http://www.twitter.com/Haemophilia, Anaemia, Haemato-Oncology diagnosis
E mail: haemat@peradeniya-hospital.health.gov.lk, manelratnayake@yahoo.com
Phone: 0812388001 ext. 266(Haemat lab), 265(Haemat clinic)


அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.