සිංහල English
 
+94812388261

Radiologists

Prof. R.K.B. Hewavitharana

Professor in Radiology
Consultant radiologist

Academic qualifications: MBBS, MD
Interest/s: http://www.twitter.com/Imaging in early detection of Breast cancer, Parenchymal liver disease
E mail: radiology@peradeniya-hospital.health.gov.lk
Phone: 0812388001 ext 253


Dr. (Mrs) S Rosairo

Senior lecturer in Radiology
Consultant radiologist

Academic qualifications: MBBS MD (Radiology)
Interest/s: http://www.twitter.com/Ultrasonography of thyroid, Breast Radiology, Hepatobiliary Radiology, Testicular microlithiasis, Lymphoedema
E mail: radiology@peradeniya-hospital.health.gov.lk
Phone: 0812388001 ext 253


Dr. (Mrs) Kumari Pussepitiya

Consultant Radiologist

Academic qualifications: MBBS MD (Radiology)
Interest/s: http://www.twitter.com/Ultrasonography of Thyroid, Breast Radiology
Hepatobiliary Imaging, Testicular Microlithiasis, Lymphoedema
Musculoskeletal Ultrasound Scan
E mail: pussepitiyak@yahoo.com
Phone: 0812388001 ext 253


அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை போதன வைத்தியசாலை பெரதேனிய.
Ministry of National Languages and Social Integration National Language Project Foreign Affairs, Trade and Development Canada AGRITEAM Canada The Asia Foundation
வளர்ச்சி
Lakpura™
go to top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Another Recent Event

January 6, 2014January 6, 2014
This is another recent which held at peradeniya teaching hospital on 05th January 2014. Please click on this news item for more details. thanks.

nteger ligula ipsum, imperdiet sed iaculis

January 6, 2014
Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo. Quisque imperdiet eu enim id placerat. Integer ligula ipsum, imperdiet sed iaculis at, volutpat quis leo.